नमुना फारमहरू


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
बिवाहको सूचना फारम नमुना फारमहरू विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बिवाहको सूचना फारम
सम्बन्ध बिछेदको सूचना फारम नमुना फारमहरू विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सम्बन्ध बिछेदको सूचना फारम
मृत्युको सूचना फारम नमुना फारमहरू विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मृत्युको सूचना फारम
जन्मको सूचना फारम नमुना फारमहरू विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जन्मको सूचना फारम
सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारी समक्ष सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा । नमुना फारमहरू विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारी समक्ष सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा ।
सार्वजनिक निकायका प्रमुख समक्ष पेश गर्ने उजुरीको ढाँचा । नमुना फारमहरू विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक निकायका प्रमुख समक्ष पेश गर्ने उजुरीको ढाँचा ।
Skip to toolbar