अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
व्यतिगत घटना दर्ताको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३ २०७३।०२।०७ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बिवाहको सूचना फारम विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बिवाहको सूचना फारम
सम्बन्ध बिछेदको सूचना फारम विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सम्बन्ध बिछेदको सूचना फारम
मृत्युको सूचना फारम विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मृत्युको सूचना फारम
जन्मको सूचना फारम विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जन्मको सूचना फारम
धनुषा जिल्ला विपद जोखिम व्यवस्थापन योजना , , 2073.10.25 Suchana विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
..
MSNP को मासिक प्रगति प्रतिवेदन 2073.10.11 Suchana विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
.
आ.ब.२०७३।०७४को पहिलो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन , 2073.08.05 Suchana विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
..
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन २०७३ 2073.06.30 Suchana विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
.
बजेट तथा कार्यक्रम , , , 2073.07.10 suchana विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
ddc mainute
तेस्रो सार्वजनिक सुनुवाई 2073.03.22 Suchana विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
.
सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारी समक्ष सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा । विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारी समक्ष सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा ।
सार्वजनिक निकायका प्रमुख समक्ष पेश गर्ने उजुरीको ढाँचा । विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक निकायका प्रमुख समक्ष पेश गर्ने उजुरीको ढाँचा ।

Skip to toolbar